Polski Angielski
Twój koszyk jest pusty ...
Strona główna1 » Regulamin

Regulamin


REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
WWW.BWHEEL.EU


Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego pod adresem www.bwheel.eu, a także stanowi integralną część umowy sprzedaży pomiędzy klientem i sklepem internetowym na podstawie przedstawionej na tej stronie informacji handlowej sklepu.
Właścicielem sklepu internetowego pod adresem www.bwheel.eu jest:

HORCHA Sp. z o.o.
ul. Sadowa 21
05-825 Grodzisk Mazowiecki


wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie – XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000371294;
NIP: 5291788833 , REGON: 142689307
Klient może kontaktować się z HORCHA Sp. z o.o. pod następującymi numerami telefonów oraz adresów e-mail:
Tel.: +48 22 397 77 66
E-mail: info@bwheel.eu

Wszelkie transakcje dokonywane są między Klientem a HORCHA Sp. z o.o.

Sprzedaż towarów odbywa się za pośrednictwem sieci Internet.
Sklep prowadzi sprzedaż detaliczną następujących towarów: monocykle elektryczne i inne pojazdy elektryczne i akcesoria marki bWheel.
Oferowane towary są fabrycznie nowe, wolne od wad i objęte 24-miesięczną gwarancją producenta dla klienta indywidualnego oraz 12-miesięczną dla klienta firmowego.
Niniejszy regulamin zostaje udostępniony zgodnie z wymogami art. 8 ust. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144 z 2002 r., poz. 1204 z późn. zm. ), a także na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. nr 827 z 2014 r.).
Klient przed zawarciem transakcji powinien zapoznać się z postanowieniami regulaminu oraz przepisów prawa.

§ 1 Definicje

1. SPRZEDAWCA – HORCHA Sp. z o.o. z siedzibą  w Grodzisku Mazowieckim, ul. Sadowa 21, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie – XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000371294; NIP: 5291788833, REGON: 142689307.
2. REGULAMIN – niniejszy regulamin określający zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez SPRZEDAWCĘ.
3. KLIENT – osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13.  rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać ZAMÓWIENIA lub korzysta z innych usług (w tym również KONSUMENT).
4. KONSUMENT - osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej (umowy sprzedaży za pośrednictwem SKLEPU) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
5. TOWAR – rzecz ruchoma, prezentowana w SKLEPIE, mogąca być przedmiotem umowy sprzedaży, szczegółowo określoną w ZAMÓWIENIU.
6. SKLEP – serwis internetowy dostępny pod adresem www.bwheel.eu, za pośrednictwem którego KLIENT może kupić  TOWAR.
7. STRONA SKLEPU – każda strona bądź podstrona www znajdująca się pod adresem: www.bwheel.eu.
8. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli KLIENTA określające jednoznacznie rodzaj i ilość TOWARÓW, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży na odległość za pośrednictwem SKLEPU.

§ 2 Zasady ogólne

1. SPRZEDACWA prowadzi sprzedaż TOWARÓW za pośrednictwem SKLEPU oraz świadczy usługę "NEWSLETTER". Warunkiem świadczenia usług określonych w REGULAMINIE jest zapoznanie się z jego treścią oraz akceptacja jego postanowień.
2. REGULAMIN określa zasady zawierania pomiędzy SPRZEDAWCĄ a KLEINTEM umowy sprzedaży TOWARU przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz korzystania przez KLIENTA ze SKLEPU, dostępnego pod adresem internetowym: www.bwheel.eu.
3. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną REGULAMIN jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144 z 2002 r., poz. 1204 z późn. zm.). REGULAMIN skierowany jest do wszystkich KLIENTÓW SKLEPU. KLIENT zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich postanowień REGULAMINU.
4. Usługa „NEWSLETTER” jest bezpłatna i wymaga wyrażenia zgody na przesyłanie informacji handlowych, a także wskazania adresu e-mail, na który wiadomości mają być przesyłane.
5. W celu korzystania z usług świadczonych na podstawie REGULAMINU KLIENT powinien posiadać:
a) przeglądarkę internetową: Internet Explorer w wersji nie starszej niż 8.0 lub Mozilla FireFox w wersji nie starszej niż 9.0 lub Chrome w wersji nie starszej niż 10.0 lub Opera w wersji nie starszej niż 10.0,
b) włączoną obsługę Java Script,
c) włączoną obsługę plików Cookies,
d) aktywny adres e-mail.
6. SPRZEDAWCA nie pobiera żadnych opłat za komunikację z nim z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość, a KLIENT poniesie jej koszty w wysokości wynikającej z umowy jaką zawarł z osobą trzecią świadczącą na jego rzecz określoną usługę umożliwiającą porozumiewanie na odległość.
7. KLIENT może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez SKLEP w celu ułatwienia procesu składania kolejnego zamówienia. W tym celu KLIENT powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login i hasło są ciągiem znaków ustalanych przez KLIENTA, który ma obowiązek zachowania ich w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich. KLIENT ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji danych oraz usuwania konta w SKLEPIE.
8. Wszystkie ceny podane na STRONIE SKLEPU są cenami brutto podanymi w złotych polskich (zawierają podatek VAT oraz wszelkie inne podatki i cła). Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki, które są określone w § 4 ust. 2 REGULAMINU i które są doliczane pod koniec ZAMÓWIENIA.
9. Wszystkie informacje zawarte na STRONIE SKLEPU, odnoszące się do TOWARÓW (łącznie z cenami), nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy określone w art.71 Kodeksu Cywilnego.

§ 3 Przyjmowanie i realizacja zamówień

1. Warunkiem korzystania z usług SKLEPU jest zapoznanie się z REGULAMINEM i jego akceptacja. Składając ZAMÓWIENIE KLIENT akceptuje treść REGULAMINU.
2. Zamówienia są przyjmowane są przez STRONĘ SKLEPU, telefonicznie lub drogą mailową.
3. Zamówienia składane poprzez STRONĘ można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Składanie zamówień drogą telefoniczną pod numerem: +48 22 397 77 66 lub mailową na adres: info@bwheel.eu jest możliwe wyłącznie w dni robocze w godzinach od 8:00 do 16:00.
4. W wypadku gdy podane przez KLIENTA dane nie są kompletne, SPRZEDAWCA skontaktuje się z KLIENTEM. Jeśli kontakt z KLIENTEM nie będzie możliwy, SPRZEDAWCA ma prawo do anulowania ZAMÓWIENIA.
5. Zawarcie umowy z KONSUMETEM następuje z chwilą złożenia ZAMÓWIENIA przez STRONĘ SKLEPU, telefonicznie lub drogą mailową.
6. Zawarcie umowy z KLIENTEM następuje z chwilą przyjęcia ZAMÓWIENIA przez SPRZEDAWCĘ, o czym informuje on KLIENTA drogą mailową w terminie do 2 dni roboczych od złożenia ZAMÓWIENIA.
7. Podana w potwierdzeniu ZAMÓWIENIA cena stanowi całkowitą cenę jaką KLIENT zobowiązany będzie zapłacić wraz z należnym podatkiem oraz kosztem dostawy.
8. Jeżeli KLIENTA zobowiązany będzie do płatności wykraczającej poza uzgodnioną cenę, która obejmowała będzie elementy określone w ust. 6 powyżej, SKLEP poinformuje KLIENTA o tym fakcie. Obciążenie KLIENTA dodatkowymi kosztami nastąpi wyłącznie po uzyskaniu wyraźnej zgody KLIENTA.
9. Realizacja ZAMÓWIENIA za pobraniem następuje niezwłocznie po zawarciu umowy, a ZAMÓWIENIA płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych - niezwłocznie po zawarciu umowy i zaksięgowaniu wpłaty KLIENTA na koncie SPRZEDAWCY, która powinna nastąpić w terminie 10 dni od złożenia zamówienia, chyba że KLIENT nie był w stanie spełnić świadczenia z nie swojej winy i poinformował o tym SPRZEDAWCĘ. W przeciwnym wypadku oferta SPRZEDAWCY nie jest wiążąca i ZAMÓWIENIE zostaje usunięte z systemu.

§ 4 Koszty i termin wysyłki

1. TOWAR jest dostarczany za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD. Istnieje możliwość odbioru osobistego TOWARÓW w dni robocze w godzinach od 8:00 do 16:00 pod adresem: ul. Młodości 2 lok 5, 05-825 Książenice. W przypadku wybrania dostawy osobistej KLIENT proszony jest o kontakt mailowy lub telefoniczny w celu umówienia dokładnego terminu odbioru.
2. Koszt ubezpieczonej przesyłki o wadze do 30 kg wynosi 30 zł.
3. Czas oczekiwania na przesyłkę wynosi od 24 do 72 godzin (dni robocze). Na czas oczekiwania składa się = czas realizacji ZAMÓWIENIA (skompletowanie TOWARÓW do ZAMÓWIENIA) + przewidywany czas dostawy.

§ 5 Formy płatności

1. Na każdy sprzedany TOWAR SPRZEDAWCA wystawia paragon lub imienny dowód zakupu (fakturę).
2. Płatność za zamówiony TOWAR może nastąpić w jednej z następujących form:
a) płatność kartą kredytową za pośrednictwem serwisu internetowego „PayU”,
b) przelew elektroniczny za pośrednictwem serwisu internetowego ,,PayU”,
c) przelewem tradycyjnym na konto SPRZEDAWCY w Millenium Bank
Nr rachunku: 98 1160 2202 0000 0001 7660 5291
Dane do przelewu:
Nazwa: HORCHA Sp. z o.o.
Adres: ul. Sadowa 21, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
d) w ratach za pośrednictwem serwisu internetowego „PayU”
3. W tytule przelewu należy podać poniższe dane:
a) numer ZAMÓWIENIA,
b) imię i nazwisko KLIENTA.
4. Płatność uznaje się za dokonaną:
a) po autoryzowaniu płatności przez serwis ,,PayU”, w przypadku płatności przelewem elektronicznym,
b) po autoryzowaniu płatności przez serwis „PayU”, w przypadku płatności kartą kredytową; autoryzacja płatności nastąpi, gdy użyta karta jest ważna, niezastrzeżona, zaś KLIENT posiada środki niezbędne do dokonania płatności. Dokonując płatności KLIENT powinien podjąć wszelkie środki uniemożliwiające osobom nieupoważnionym wykorzystanie jego karty. SPRZEDAWCA nie ponosi odpowiedzialności za operacje z wykorzystaniem karty KLIENTA bez jego zgody,
c) po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym SPRZEDAWCY, w przypadku bezpośredniej wpłaty na konto

§ 6 Prawo odstąpienia od umowy

1. KONSUMENT, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie. Jest ono jednak ograniczone w czasie i przysługuje jedynie przez 14 dni. Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia wydania TOWARU. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Wzór oświadczenia odstąpienia od umowy znajduje się w punkcie 8 niniejszego paragrafu.
Oświadczenie o odstąpieniu należy wysłać na adres:  lub drogą mailową na adres:
ul. Młodości 2 lok 5, 05-825 Książenice.
Wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy KONSUMENT może odesłać na powyższy adres zamówiony TOWAR.
2. Wskazane w tym paragrafie prawo dotyczy sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się wyłącznie do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą.
3. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a KONSUMENT jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. KONSUMENT zwróci SPRZEDAWCY TOWAR w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że dokonuje zwrotu TOWARU wraz z wysłaniem oświadczenia o odstąpieniu od umowy zgodnie z treścią pkt 1 niniejszego paragrafu. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie TOWARU przed jego upływem.
4. Zwrotu TOWARU należy dokonywać na adres SPRZEDAWCY przy ul. Młodości 2 lok 5, 05-825 Książenice
5. SPRZEDAWCA w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy zwróci KONSUMENTOWI wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt dostarczenia TOWARU, przy czym zwrot płatności nie nastąpi do chwili otrzymania TOWARU z powrotem lub dostarczenia przez KONSUMENTA dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
6. SPRZEDAWCA dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył KONSUMENT, chyba że KONSUMENT wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
7. KONSUMENT ponosi koszty zwrotu TOWARU SPRZEDAWCY.
8. Wzór oświadczenia odstąpienia od umowy:
(Oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

[DANE SPRZEDAWCY]
…………………………….
…………………………….
…………………………….

 Ja………………………………. niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy ……….……………………………………………………………, numer zamówienia ………………………………………………. .
Data zawarcia umowy to ………………………………………., data odbioru ……………………………………………….…………. .

Imię i nazwisko………………………………………………………….
Adres …..…………………….……..…………………………………….
Nr konta do zwrotu ceny zakupu i kosztów przesyłki…………………………………………………….
Data………………………………………………………………………….
…….……………………………………………………………………
Podpis
9. KONSUMENT ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości TOWARU będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, chyba że SPRZEDAWCA nie poinformował KONSUMENTA o prawie odstąpienia od umowy.
10. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje KONSUMENTOWI w odniesieniu do umów:
a) o świadczenie usług, jeżeli SPRZEDAWCA wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą KONSUMENTA, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez SPRZEDAWCĘ utraci prawo odstąpienia od umowy;
b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi SPRZEDAWCA nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji KONSUMENTA lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
e) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
f) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
g) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi SPRZEDAWCA nie ma kontroli;
h) w której KONSUMENT wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli SPRZEDAWCA świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania KONSUMENT żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje KONSUMENTOWI w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
i) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
j) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
k) zawartej w drodze aukcji publicznej;
l) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
m) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą KONSUMENTA przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez SPRZEDAWCĘ o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§ 7 Reklamacje

1. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem SKLEPU, KLIENT może zgłaszać pisemnie na adres: ul. Młodości 2 lok 5, 05-825 Książenice, drogą mailową na adres: info@bwheel.eu lub telefonicznie w dni robocze w godz. od 8:00 do 16:00. W zgłoszeniu KLIENT powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem SKLEPU.
2. TOWARY są objęte gwarancją producenta lub dystrybutora. Szczegółowe warunki gwarancji i czas jej trwania podawane są w karcie gwarancyjnej wystawionej przez gwaranta, o czym KLIENT będzie poinformowany na STRONIE SKLEPU. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, KLIENT może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w dokumencie gwarancji.
3. KLIENT może skorzystać, według swojego wyboru, z uprawnień gwarancyjnych bezpośrednio u gwaranta (producenta lub dystrybutora) we wskazanych przez niego serwisach lub z uprawnień przysługujących mu od SPRZDAWCY z tytułu rękojmi. Wykonanie uprawnień z gwarancji nie wpływa na odpowiedzialność SPRZEDAWCY z tytułu rękojmi.
4. SPRZEDAWCA ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne TOWARU w zakresie określonym w art. 556 i następne ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (DZ. U. z 2014, poz. 121).
5. Wada fizyczna TOWARU polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową, a więc jeżeli TOWAR:
a) nie posiada właściwości, które powinien mieć ze względu na cel umowy, wynikający z okoliczności lub przeznaczenia,
b) nie ma właściwości, o których SPRZEDAWCA zapewnił KLIENTA,
c) nie nadaje się do celu, o którym KLIENT poinformował SPRZEDAWCĘ przy zawarciu umowy, a SPRZEDAWCA nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia,
d) TOWAR został wydany KLIENTOWI w stanie niezupełnym,
e) w razie nieprawidłowego jego zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez SPRZEDAWCĘ lub osobę trzecią, za którą SPRZEDAWCA ponosi odpowiedzialność, albo przez KLIENTA, który postąpił według instrukcji otrzymanej od SPRZEDAWCY,
f) nie ma ona właściwości, o której zapewniał producent lub jego przedstawiciel lub osoba, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej oraz osoba, która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent, chyba że SPRZEDAWCA zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję KONSUMENTA o zawarciu umowy, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem umowy; dotyczy tylko sytuacji, gdy KLIENTEM jest KONSUMENT.
6. Wada prawna TOWARU zachodzi wówczas, gdy TOWAR stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążony prawem osoby trzeciej, gdy ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzeniu wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.
7. SPRZEDAWCA odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania TOWARU KLIENTOWI.
8. W przypadku KONSUMENTA, gdy wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania TOWARU, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili wydania TOWARU.
9. SPRZEDAWCA jest odpowiedzialny za tytułu rękojmi za wady fizyczne TOWARU, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na KLIENTA lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili.
10. Jeżeli TOWAR ma wadę, KLIENT może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że SPRZEDAWCA niezwłocznie wymieni wadliwy TOWAR na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli TOWAR był już wymieniany lub naprawiany przez SPRZEDAWCĘ albo SPRZEDAWCA nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany TOWARU na wolny od wad lub usunięcia wady.
11. Jeżeli TOWAR ma wadę, KLIENT może również żądać wymiany TOWARU na wolny od wad albo usunięcia wady.
12. KONSUMENT może zamiast zaproponowanego przez SPRZEDAWCĘ usunięcia wady żądać wymiany TOWARU na wolny od wad albo zamiast wymiany TOWARU żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie TOWARU do zgodności z umową w sposób wybrany przez KONSUMENTA jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez SPRZEDAWCĘ.
13. KLIENT nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
14. W celu rozpatrzenia reklamacji KLIENT zobowiązany jest na koszt SPRZEDAWCY dostarczy
15.  wadliwy TOWAR na adres ul. Młodości 2 lok 5, 05-825 Książenice.
Do odsyłanego TOWARU należy dołączyć dowód zakupu TOWARU.
Ustalenie innej niż wysyłka formy dostarczenia TOWARU wymaga uprzedniego kontaktu ze SPRZEDAWCĄ.
16. SPRZEDAWCA zobowiązuje się ustosunkować do reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
17. Jeżeli reklamacja jest uzasadniona SPRZEDAWCA zobowiązuje się wymienić wadliwy TOWAR na wolny od wad lub usunąć wadę w terminie 14 dniu od dnia zgłoszenia reklamacji przez KLIENTA.
18. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy SPRZEDAWCA zobowiązuje się dokonać zwrotu płatności w terminie 14 dni od dnia otrzymania odstąpienia od umowy, z zastrzeżeniem, że zwrot płatności nie nastąpi do chwili otrzymania TOWARU z powrotem lub dostarczenia przez KONSUMENTA dowodu jego odesłania.
19. Poprawnie złożona reklamacja tego typu powinna zawierać co najmniej:
a) imię, nazwisko, adres, adres e-mail KLIENTA, nr telefonu,
b) numer zamówienia, datę zawarcia umowy stanowiącej podstawę reklamacji oraz numer paragonu lub faktury,
c) przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania KLIENTA,
d) wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.
20. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. Jeżeli KLIENTEM jest KONSUMENT, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem dwóch lat licząc od dnia wydania TOWARU KONSUMENTOWI.

§ 8 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

1. Składając ZAMÓWIENIE KLIENT wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych w celu realizacji i obsługi ZAMÓWIENIA przez SPRZEDAWCĘ, który jest jednocześnie administratorem danych osobowych w rozumieniu  przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 poz. 1182).
2. Dane osobowe znajdujące się w bazie danych SPRZEDAWCY nie są przekazywane podmiotom nie uczestniczącym w realizacji umowy sprzedaży.
3. KLIENT zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, możliwość ich poprawiania oraz usunięcia. SPRZEDAWCA zapewnia każdemu KLIENTOWI prawo kontroli przetwarzania danych zgodnie z art. 32 wyżej wymienionej ustawy o ochronie danych osobowych.
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie ZAMÓWIENIA KLIENTA.
5. Szczegółowe informacje w zakresie danych osobowych i ochrony prywatności zostały zawarte w zakładce Polityka prywatności na STRONIE SKLEPU.

§ 9 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji

i dochodzenia roszczeń oraz dostęp do tych procedur

1. Jeżeli SPRZEDAWCA nie uznał reklamacji KONSUMENTA, a ten się nie zgadza z jego decyzją, może zwrócić się o mediację lub rozstrzygnięcie do sądu polubownego.
2. KONSUMENT ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie.
3. Informacje o sposobie dostępu do trybu i procedur rozstrzygania sporów znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

§ 10 Postanowienia końcowe

1. REGULAMIN określa zasady zawarcia i wykonania umowy sprzedaży towarów znajdujących się na STRONIE SKLEPU.
2. REGULAMIN dostępny jest dla wszystkich KLIENTÓW w wersji elektronicznej na STRONIE SKLEPU.
3. Zakazuje się  osobom korzystającym ze SKLEPU (w tym KLIENTOM) zamieszczania w nim treści bezprawnych.
4. W sprawach nieuregulowanych REGULAMINEM obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
5. REGULAMIN nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień KLIENTA będącego KONSUMENTEM, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami REGULAMINU a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi KONSUMENTOM uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.

Waluta

Systemy płatności

  • PayU
  • iMoje
  • PayU Raty
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /klasy/Bazadanych.php on line 0

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /klasy/Bazadanych.php on line 0

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /klasy/Bazadanych.php on line 0

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /klasy/Bazadanych.php on line 0

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /klasy/Bazadanych.php on line 0